Müügitingimused

OSTU-MÜÜGILEPING ÜLDTINGIMUSED

 

1. Lepingu ese

1.1.   Müüja kohustub vastavalt Ostja tellimustele  Ostjale müüma tooteid (edaspidi nimetatud Toode  või  Tooted)  ja  andma  Toodete  valduse  ning  omandiõiguse  üle  Ostjale.  Ostja kohustub tellitud Tooted vastu võtma ja nende eest tasuma.
1.2.   Käesolev Leping sätestab Toote müügi üldtingimused Ostja ja Müüja jaoks.

 

2.      Toote omadused

2.1.   Toode peab:
1)   vastama Eesti Vabariigis kehtestatud tehnilistele ja ohutusnõuetele;
2)   vastama Müüja poolt vastu võetud Ostja tellimuses sisalduvatele nõuetele.
2.2.   Koos Tootega peab Müüja üle andma Toote juurde kuuluvad ning Toote vastuvõtmiseks, valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks vajalikud dokumendid, muuhulgas:
1)   arve või lähetuse
2)   kirjalik   tootjainformatsioon    Toote   kohta,   juhul,   kui   tootja   on   Tootele   sellise informatsiooni lisanud.

 

3.      Tellimuste esitamine

3.1.   Ostja teatab  Müüjale  Ostja poolt  soovitud  Toote lühikirjelduse  või nimetuse  ja Toote koguse  (edaspidi  nimetatud Tellimus). Juhul, kui Tellimus eelnevalt  nimetatud  andmeid ei sisalda, loetakse, et Tellimust ei ole esitatud.
3.2.   Tellimus loetakse Ostja poolt Müüjale esitatuks, kui see on saadetud Müüjale kirjalikult taasesitatavas  vormis  või  antud  kirjalikult  vormistatuna  vahetult  üle Müüja  esindajale. Suulise tellimuse esitamise korral Ostjal puudub õigus viidata Müüja võimalikele protseduurireeglite rikkumisele.
3.3.   Tellimus loetakse Müüja poolt vastu võetuks Tellimuses esitatud tingimustel, kui Müüja ei ole kolme tööpäeva jooksul Tellimuse kättesaamisest  Ostjale esitanud teadet Tellimusest või  selle  osast  keeldumise  kohta.  Ostja  nõudel  esitab  Müüja  kokkulepitud  aja jooksul kirjalikult taasesitatavas vormis tellimuskinnituse.
3.4.   Käesoleva  Lepingu  kehtivuse  ajal  Ostja  poolt  esitatud  ja  Müüja  poolt  vastu  võetud Tellimused   on  käesoleva   Lepingu   lahutamatuteks   osadeks.   Tellimuste   ja  käesoleva Lepingu tingimuste vastuolu korral lähtutakse Tellimustes sätestatud tingimustest.
3.5.   Poolte esindajad, kes on volitatud Tellimusi esitama ja vastu võtma, on märgitud volikirjas.

 

4.      Müügihind ja selle muutmine
4.1.   Kauba hinna aluseks on Müüja poolt kehtestatud hinnakiri või hinnapakkumine. Müüjal on õigus hinnakirja sisse viia muudatusi.
4.2.   Toote müügihinnad põhinevad EUR ametlikul fikseeritud kursil. 

 

5.      Müügihinna tasumine
5.1.   Müüja koostab ja esitab Ostjale hiljemalt seitsme päeva jooksul arvates Tellimuse täitmisest arve. Arvel  peab olema  näidatud  Tellimuses  nimetatud  Toodete  müügihind,  millest  on maha  arvatud  võimalikud  Ostjale  kohaldatavad  hinnaalandused,  ning  vajadusel  lisatud Ostja poolt tasutavad lisakulutused (transpordikulud vms).
5.2.   Ostja tasub arvel näidatud summa pangaülekandega  Müüja arveldusarvele  kokkulepitud tähtajaks.
5.3.   Müüja võimaldab Ostjale krediidilimiiti kokkulepitud suuruses. Juhul kui Ostja ei ole mõne arve või arve-saatelehe alusel tähtaegselt tasunud, on Müüjal õigus kuni võlgnevuse likvideerimiseni peatada krediidilimiidi kasutamise võimalus Ostja jaoks või krediidimäära ületamisel väljastatakse Ostjale Tooteid ettemaksu alusel. Müüja võib krediidipiiri suurendada. Ostja vastutus Müüja ees ei sõltu krediidipiiri suurusest.

 

6.      Toote üleandmine ja vastuvõtmine
6.1.   Juhul,  kui  Pooled  ei  ole  kokku  leppinud  teisiti,  paneb  Müüja  Toote  Müüja  asukohas Tellimuses näidatud tähtajal Ostja käsutusse andmiseks valmis. Ostja tuleb valmispandud Tootele järgi. Toode loetakse Ostjale üleantuks hetkest, mil Ostja volitatud esindaja on oma allkirjaga kinnitanud Toote vastuvõtmist. Ostja poolt Toote vastuvõtmise viivitamisel üle kolme päeva on Müüjal õigus esitada Ostjale arve Toodete eest tasumiseks.
6.2.   Juhul,  kui  Pooled  on  kokku  leppinud,  et   Müüja  toimetab  müüdud  Toote  Ostja  poolt näidatud  kohta,  loetakse  Toode  Ostjale  üleantuks  hetkest,  kui  Ostja  volitatud  esindaja kinnitab arve-saatelehel või saatelehel oma allkirjaga Toote vastuvõtmist. Juhul, kui Müüja kasutab  Toote  Ostja  poolt  näidatud  kohta  toimetamisel  kolmandast  isikust  vedaja  abi, loetakse Toode Ostjale üle antuks hetkel, mil Müüja on Toote vedajale üle andnud. Lisaks Toote  hinnale  tasub  Ostja  käesolevas  punktis  kirjeldatud  juhul  ka  Toote  Ostja  poolt näidatud kohta toimetamise kulud.
6.3.   Kui Ostja käesoleva Lepingu p-s 6.2 nimetatud juhul enda poolt näidatud kohas Toodet vastu ei võta, on Müüjal õigus toimetada Toode tagasi Müüja asukohta, mille kohta tehakse märge arve-saatelehele või saatelehele. Sellisel juhul loetakse Toode Ostjale üleantuks, kui Müüja on toimetanud Toote tagasi Müüja asukohta ning teatanud sellest Ostjale. Ostja tasub sellisel juhul ka Toote Müüja asukohta tagasi toimetamise kulud.
6.4.   Müüja nõudmisel on Ostja volitatud esindaja kohustatud Müüjale esitama isikuttõendava dokumendi. Müüjal on õigus keelduda Toote üleandmisest isikutele, keda ei ole näidatud Volikirjas.

 

7.      Omandireservatsioon
7.1.   Juhul  kui Müüja annab  Toote valduse  Ostjale  üle enne müügihinna  täielikku  tasumist, loetakse, et Toote omandiõigus on Ostjale üle läinud müügihinna Müüjale tasumise hetkest.

 

8.      Toote ülevaatamine ja mittevastavus lepingutingimustele
8.1.   Ostja  vaatab  Toote  üle  enne  vastuvõtmist  ning  teatab  Müüjale  viivitamatult  Tootel ilmnenud   puudustest.   Juhul,  kui  Ostja  Müüjale  enne  Toote  vastuvõtmist   ilmnenud puudustest ei teata, kaotab Ostja õiguse tugineda Toote kokkulepitud tingimustele mittevastavusele (edaspidi Toote mittevastavus). 
8.2.   Kui Toote mittevastavust  ei ole võimalik avastada Toote üleandmisel Ostjale, võib Ostja tugineda Toote mittevastavusele juhul, kui ta teatab Müüjale Tootel ilmnenud mittevastavusest hiljemalt kolme päeva jooksul mittevastavuse avastamisest.
8.3.   Teates Toote mittevastavuse kohta peab olema näidatud Toote nimetus ja kood, Tellimuse kuupäev, milles seisnes Toote mittevastavus  ja viide Müüja poolt esitatud arvele. Teade peab olema esitatud kirjalikus või kirjalikult taasesitatavas vormis. Juhul, kui Ostja ei ole teates näidanud  kõiki eelnevalt  nimetatud  andmeid  või teade ei ole esitatud  ettenähtud vormis, loetakse, et teadet ei ole esitatud.
8.4. Toodetele  kohaldub  tootja  garantii  vastavalt  Tootja  garantii  tingimustele. Müüja on vahendajaks Ostja ning tootja vahel.
8.5.   Kui  Ostja  on  teatanud  Müüjale  Toote  mittevastavusest  ja  Müüjal  ei  ole  selle  kohta vastuväiteid, koostavad Pooled sellise Toote kohta akti, milles on näidatud kohaldatavad meetmed. Kohaldatavateks meetmeteks võivad olla sellise Toote parandamine, asendamine või tagasiostmine Müüja poolt. Müüja on kohustatud Lepingule mittevastavuse kõrvaldama aktis näidatud viisil. Kui Toode ei kuulu Müüja laotoodete hulka või mingil põhjusel ei ole seda laos, siis tellib Müüja puuduva toote ja annab selle Ostjale üle võimalikult lühikese aja jooksul, informeerides sellest Ostjat ja saades selleks Ostja heakskiidu.
8.6.   Kui Müüja leiab, et Toode vastab kokkulepitud tingimustele või et Toote  mittevastavus on tekkinud   pärast   Toote   üleandmist   Ostjale,   hindab   Toote   vastavust   kokkulepitud tingimustele Ostjale üleandmise ajal ekspert. Ekspert nimetatakse Poolte kokkuleppel. Ekspertiisiga seonduvad kulud kannab Pool, kes nõuab ekspertiisi läbiviimist. Juhul, kui ekspert tuvastab, et ekspertiisi taotlenud Poole seisukoht oli põhjendatud, hüvitab teine Pool ekspertiisi taotlenud Poolele ekspertiisiga seonduvad kulutused.

 

9.      Toote tagasiostmine
9.1.   Ostjal on õigus teha kirjalikus või kirjalikult taasesitatavas vormis põhjendatud ettepanek Toote tagasiostmiseks Müüja poolt. Ettepanekus peavad olema näidatud Toote, mille tagasiostmist  soovitakse,  kood  ja  nimetus,  Tellimuse  kuupäev  ja  viide  Müüja  poolt esitatud   arvele. Juhul,    kui   Ostja   ei   ole   ettepanekus    näidanud    kõiki    eelnevalt nimetatud     andmeid     või  ettepanek   ei  ole  esitatud  kirjalikus  vormis,  loetakse,  et ettepanekut ei ole esitatud.
9.2.   Müüjal  on õigus käesoleva  Lepingu  punktis  9.1 nimetatud  ettepaneku  põhjal otsustada Toote tagasiostmine Müüja poolt. Müüja ostab Toote tagasi üksnes juhul, kui alljärgnevad tingimused on täidetud:
1)   ettepanek on esitatud hiljemalt kuue kuu jooksul Toote ostmisest Ostja poolt;
2)   Toode on samas seisukorras ja sama välimusega, kui hetkel, mil see Ostjale üle anti (k.a. pakend);
3)   Ostja  ei  ole  Toodet  kasutusele  võtnud  ega  andnud  seda  kasutamiseks  kolmandatele isikutele.
9.3  Toote tagasiostuhind  määratakse  pooltevahelise  kokkuleppega,  kuid ühelgi juhul ei ületa
Toote tagasiostuhind 75% esialgsest müügihinnast.

 

10.    Vastutus
10.1. Pooled vastutavad oma käesolevast Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul kui rikkumine on vabandatav.  Rikkumine on vabandatav juhul, kui see on aset leidnud vääramatu jõu asjaolude tõttu.
10.2. Käesolevast Lepingust tuleneva rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel on Poolel õigus nõuda viivitanud Poolelt viivise tasumist kuni rahalise kohustuse nõuetekohase täitmiseni. 
Viivise  määraks  on  0,1%  tähtaegselt  tasumata  summast  ühe  viivitatud  päeva  kohta. Rahalise kohustuse rikkumine ei ole vabandatav.
10.3. Toote  üleandmisega   või  vastuvõtmisega   viivitamise   korral   on  Poolel   õigus  nõuda viivitanud  Poolelt  leppetrahvi  tasumist.  Leppetrahvi  määraks  on  0,05%  sellise  Toote hinnast ühe viivitatud päeva kohta, kuid mitte rohkem kui 5% Toote maksumusest. Leppetrahvi  tasumise  nõue tuleb esitada  hiljemalt  ühe kuu jooksul  päevast,  mil Poolel tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus.
10.4. Müüja vastutus Toote mittevastavuse  eest kokkulepitud tingimustele on üldjuhul piiratud Müüja kohustusega kõrvaldada Toote mittevastavus vastavalt Lepingu p-le 8.5. Juhul, kui Müüja ei täida Lepingu p-s 8.5 sätestatud kohustust, võib Ostja kasutada muid seaduses ettenähtud õiguskaitsevahendeid.

 

11.    Lepingu muutmine, täiendamine ja lõpetamine
11.1. Kõik käesoleva Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema  Poole  poolt  või Poolte  poolt  kirjalikult  määratud  tähtajal.  Käesoleva  Lepingu muudatused ja täiendused, mis ei ole kirjalikult vormistatud, on kehtetud.
11.2. Poolel on õigus Leping ennetähtaegselt lõpetada:
1)   teise Poole pankroti väljakuulutamisel;
2)   Lepingu rikkumisel teise Poole poolt, juhul, kui rikkumine on korduv või rikkumisega tekitatud kahju ei ole hüvitatud seitsme päeva jooksul sellekohase nõudmise esitamisest.
11.3. Käesoleva Lepingu p-s 11.2 nimetatud juhul teatab Lepingu lõpetamiseks õigustatud Pool Lepingu  lõpetamisest   Lepingut  rikkunud  Poolele  15  päeva  kirjalikult  ette.  Lepingu lõpetamine ei mõjuta Lepingust enne selle lõpetamist tekkinud õiguste ja kohustuste kehtivust.

 

12.    Lepingu jõustumine ja kehtivus
12.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel  Poolte poolt ja kehtib ühe aasta. Juhul, kui ühe kuu jooksul enne Lepingu tähtaja möödumist ei ole kumbki Pool teisele Poolele teatanud soovist Leping lõpetada, pikeneb Leping igakordselt järgmiseks aastaks.

 

13.    Teated
13.1. Käesoleva Lepinguga seotud teated edastatakse teise Poole Lepingus märgitud aadressil või sidevahendite   numbril.   Aadressi   või   sidevahendite   numbrite   muutumisest   on  Pool kohustatud teist Poolt viivitamatult teavitama.
13.2.   Vastastikused    teated   loetakse   kätte   antuks,   kui   teade   on   saadetud   e-postiga Lepingus fikseeritud   aadressile   või  aadressile,   millest  on  teist  Osapoolt   kirjalikult teavitatud.  Kirjalik    teade loetakse   teisele   Poolele   üleantuks,   kui   postitamisest   on möödunud kolm kalendripäeva.
13.3. Poolte Lepingust  taganemise  avaldused,  samuti Poole nõue teisele Poolele, mis tuleneb
Lepingu rikkumisest, peab olema kirjalikus vormis.

 

14.    Lõppsätted

14.1. Käesoleva   Lepinguga   reguleerimata   tingimustes   juhinduvad   pooled   Eesti   Vabariigi kehtivast õigusest. 
14.2. Käesolev Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest kummalegi Poolele  jääb üks eksemplar.
14.3. Käesoleva Lepingu sõlmimisega loetakse lõppenuks kõik Lepingu sõlmimisele eelnenud Pooltevahelised kokkulepped.
14.4. Käesoleva Lepingu ning selle lisade tingimused, samuti muu ühelt Poolelt teisele edastatud mitteavalik teave on konfidentsiaalne. Konfidentsiaalseks loetakse muuhulgas Toote hinna, tarnetingimuste ja soodustustega seonduvat.
14.5. Käesolevast   Lepingust   tulenevad   vaidlused   ja   lahkarvamused   lahendatakse   Poolte kokkuleppel.  Kokkuleppe  mittesaavutamisel  lahendatakse  vaidlus  Tallinna  Linnakohtus Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktide alusel.
14.6. Käesoleva Lepingu lahutamatuteks osadeks on muuhulgas:
1)   Volikiri, mis sätestab Ostja volitatud isikud, kes on õigustatud Tooteid Ostja nimel vastu võtma, Ostjale kohaldatava krediidilimiidi tingimused ja    Ostjale tehtavad hinnasoodustused;
2)   Garantii üldtingimused, mis sätestab Müüja poolt Tootele antud garantiitingimused. 

Sulge

Nimetus
Veebilehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Sulge